CASE STUDIES

דוגמאות לפרויקטים

אריזות מאריכות חיים לתוצרת חקלאית

בפרויקט הזה, הלקוח שלנו הינו חברה לייצור אריזות מזון, עם היקף מכירות שנתי של כ- 60 מיליון ש"ח. החברה מתמחה באריזות על בסיס פוליאתילן טרפטלט (PET) לחקלאות ולמזון. על מנת לשפר את התחרותיות מול מתחרים ולתת ללקוחותיה ערך מוסף, החברה החליטה להשקיע בפיתוח אריזות מאריכות חיים של תוצרת חקלאית.

חברת SciMAP יצרה קשר עם יועצים חיצוניים והכינה סקר ספרות שהצביע על הפרמטרים בעלי ההשפעה המשמעותית ביותר על אורך חיי מדף של תוצרת חקלאית ושיטות לטפל בגורמים אלה. ביחד עם הלקוח, הגדרנו תוכנית עבודה והשגנו מימון משמעותי לפעילות מרשות החדשנות, משרד הכלכלה. בימים אלה, אנחנו מתקדמים בביצוע הפרויקט בהתאם לתוכנית העבודה.