CASE STUDIES

דוגמאות לפרויקטים

הכנת חומרים למערכות ואקום גבוה

אחד מלקוחותינו מפתח מערכות שעובדות לאורך זמן תחת תנאיי ואקום גבוה. בתנאים אלה, שאריות של חומרי תהליך, כגון: מים (מתהליך או התעבות באחסון), שמני עיבוד שבבי, חומרים מונעי הדבקה ואפילו טוש סימון מתנדפים ועשויים להסתפח על רכיבים רגישים במערכת. יתרה מזאת, חלק מהחומרים (כגון פלב"מ) עשויים לשחרר גזים בצורה מובנית כתוצאה ממבנה הכימי של החומר. שחרור והצטברות לא מבוקרים של חומרים במערכת אטומה עשויים לגרום לקורוזיה מקומית להביא לכשל מערכתי. לכן, נדרש להגדיר תהליכי ניקוי והכנה ייחודיים לחלקים שעובדים בתנאים אלה.

SciMAP מלווה את הפרויקט מראשית דרכו. ביצענו סקר ספרות שבוחן שיטות ניקוי ואפיון של פני השטח. לפי תוצאות סקר ספרות הוכנה תוכנית עבודה לבחינת חלופות לתהליכי ניקוי באמצעות שיטות תקניות וספקטרוסקופיות. הפרויקט יבוצע ע"י SciMAP, במימון עצמי של הלקוח. בתום הפרויקט, חברת SciMAP תגדיר מפרטי תהליך ובחינה לניקוי חלקים מחומרים שונים, תוך שימוש באמצעים ידידותיים לסביבה.

-9