CASE STUDIES

דוגמאות לפרויקטים

מרכז לננו-טכנולוגיה, אורט בראודה

אורט בראודה הינה מכללה אקדמית-טכנולוגית בגליל. המכללה רואה חשיבות עליונה בהנגשת חינוך טכנולוגי בפריפריה ויצירת קשר בין האקדמיה לבין התעשיה. כיום המכללה מעניקה לבוגריה תארי BSc ו- MSc בתחומים שונים, כולל מתמטיקה יישומית, טכנולוגיה, תוכנה והנדסת תעשיה וניהול.

חברת SciMAP נבחרה ע"י אורט בראודה להקמת מרכז ננו-טכנולוגיה במכללה. כחלק מהפעילות, אנחנו מקימי שיתופי פעולה מחקריים עם תעשיה ומוסדות אקדמיים, תוך התמקדות על נושאים בתחום הננו-טכנולוגיה. חלק מהפעילות המעבדתית בשיתופי פעולה אלה מבוצעת בפועל במתקני אורט בראודה. צורה זו של פעילות, מאפשרת לאורט בראודה לייצור תשתית מחקרית לגיוס הממון הנדרש להקמת מרכז לננו-טכנולוגיה.